يبدأ من
$105.00USD
شهري
Intel Dualcore E2160
RAM
2GB
Disk
80 GB
Ip Addresses
1 (max 1)
Server Port
100 MB
Traffic
Dedicated, Unmetered
Intel Dualcore E2160

يبدأ من
$120.00USD
شهري
Intel Dualcore E2200
RAM
2GB
Disk
500 GB
Ip Addresses
1 (max 1)
Server Port
100 MB
Traffic
Dedicated, Unmetered
Intel Dualcore E2200 Supermicro server

يبدأ من
$130.00USD
شهري
QuadCore Xeon X3220-15TB
RAM
4GB
Disk
500 GB
Ip Addresses
4 (max 4)
Server Port
1000 MB
Traffic
Dedicated, 15TB on 1000 mbit
Intel QuadCore Xeon X3220

يبدأ من
$159.00USD
شهري
Quad Core Xeon X3320-33TB
RAM
8GB
Disk
500 GB
Ip Addresses
4 (max 4)
Server Port
1000 MB
Traffic
Dedicated, 33TB on 1000 mbit
Quad Core Xeon X3320

يبدأ من
$188.00USD
شهري
Quad Core Xeon X3320-100TB
RAM
8GB
Disk
500 GB
Ip Addresses
4 (max 4)
Server Port
1000 MB
Traffic
Dedicated, 100TB on 1000 mbit
Quad Core Xeon X3320

يبدأ من
$203.00USD
شهري
Quad Core Xeon X3430-100TB
RAM
8GB
Disk
2x500 GB
Ip Addresses
4 (more possible)
Server Port
1000 MB
Traffic
Dedicated, 100TB on 1000 mbit
Quad Core Xeon X3430

يبدأ من
$261.00USD
شهري
2 x Quadcore Nehalem E5506-100TB
RAM
12GB
Disk
500 GB
Ip Addresses
4 (more possible)
Server Port
1000 MB
Traffic
Dedicated, 100TB on 1000 mbit
DualQuadcore Xeon E5506